Quỹ phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, P7, Q.3, TP.HCM
Thành lập: 12/6/2018
Người đứng đầu: TS. Lê Thanh Minh

Giới thiệu

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số: 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của UBND thành phố là tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong nước, các kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại và thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng & nhiệm vụ

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

- Hợp tác quốc tế

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- hực hiện các hoạt động cấp kinh phí, tài trợ, hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có triển vọng thành sản phẩm thương mại; chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu cơ bản

- Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

- Giới thiệu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Sản phẩm cụ thể

- Dịch vụ

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Cộng đồng khoa học và công nghệ