Nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trường được vận dụng vào từng doanh nghiệp cụ thể tại địa phương