Nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trường được vận dụng vào từng doanh nghiệp cụ thể tại địa phương

Lĩnh vực: Đo lường, phân tích và kiểm tra
Giai đoạn: --
Loại hình: --
Thời điểm bắt đầu nghiên cứu: --
Thời điểm hoàn thành (dự kiến): --

Giới thiệu

Xuất phát là một giảng viên tin học ở trường đại học tại thành phố Cần Thơ, rất tâm huyết với sinh viên vì dạy tin học cho trung tâm chuẩn đầu ra của trường. Vấn đề là làm sao nâng cao chất lượng dạy và học trong điều kiện cũng sinh viên ấy và giảng viên ấy. Và điều quan trọng cấp thiết hiện nay là vấn đề nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trường được vận dụng vào từng doanh nghiệp cụ thể tại địa phương. Mỗi Giảng viên một năm phải có 80 tiết nghiên cứu khoa học gắn kết doanh nghiệp. Ưu điểm là hợp tác cùng phát triển, biết tri thức, công trình nghiên cứu khoa học thành sản phẩm cụ thể có thể bán được, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển thành công. Dự án đã áp dụng vào thực tế, dưới đây là link sản phẩm (các bài báo khoa học) của nhóm dự án: Tạo sản phẩm nếu có sự trợ giúp của chuyên gia và khu công nghệ cao trong quá trình nghiên cứu là một lợi thế tạo bài báo khoa học chất lượng. Mỗi năm các trường đều tổ chức hội thảo cấp trường, quốc gia, quốc tế và tạp chí khoa học của từng trường

Trở ngại với công nghệ trước đây

Đang cập nhật thông tin...

Khác biệt và hiệu quả

Đang cập nhật thông tin...

Mô tả

Với mục tiêu tính số tiết nghiên cứu khoa học (nhà trường có vài trăm giảng viên và mỗi giảng viên mỗi năm phải có ít nhất 80 tiết nghiên cứu khoa học), quy đổi theo thang đo sau:
– Một đề tài nghiên cứu khoa học là: 80 tiết.
– Bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học quốc tế: 100 tiết.
– Bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học trong nước: 40 tiết.
– Bài báo khoa học đăng ở kỷ yếu quốc tế: 30 tiết.
– Bài báo khoa học đăng ở kỷ yếu trong nước: 20 tiết.
– Bài báo khoa học đăng ở kỷ yếu trong trường: 10 tiết.
Nhóm là những giảng viên trong trường đại học mục tiêu phục vụ các giảng viên và sinh viên trong trường phi lợi nhuận. Nhưng khi ra thị trường dành cho đối tượng là người đi làm và doanh nghiệp thì hợp tác với các đối tác có thu phí. Đến ngày 01-02-2019 Đã dạy e-learning cho 2.029 học viên tin học văn phòng hiện đại:
https://edumall.vn/course/tin-hoc-van-phong-voi-office-2016-va-office-365?edmaff_id=2675fd