Nghiên cứu năng cao hiêu quả vá giảm chi phí xử lý nước rỉ rác

Lĩnh vực: Môi trường
Giai đoạn: Kết quả nghiên cứu
Loại hình: --
Thời điểm bắt đầu nghiên cứu: --
Thời điểm hoàn thành (dự kiến): --

Giới thiệu

Nghiên cứu năng cao hiêu quả vá giảm chi phí xử lý nước rỉ rác
– Đề xuất cỗng nghệ xù lý nuớc rỉ rác đạt tiễu chuẩn xả thài phủ họp vời điều kiậi thành phố Hổ Chl Minh nhằm giảm chi phi xử lý cho nước rì rác

Trở ngại với công nghệ trước đây

Đang cập nhật thông tin...

Khác biệt và hiệu quả

Đang cập nhật thông tin...

Mô tả

Khảo sát hiện trạng chôn lấp rác tại các BCL trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lấy mẫu phân tích thành phần nước rỉ rác của các BCL; Khảo sát dây chuyền công nghệ xử lý nước rỉ rác của các BCL trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lấy mẫu phân tích thành phần nước rỉ rác trước và sau xử lý của các hệ thống xử lý; Đánh giá công nghệ và hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý nước rỉ rác tại một số BCL đang hoạt động; Nghiên cứu xử lý NH3; Xác định các thông số thích hợp đối với xử lý hợp chất nitrogen bằng sự kết hợp quá trình Sharon và Anammox; Xác định các thông số thích hợp đối với xử lý ammonium bằng quá trình đuổi khí (air stripping); Nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy sinh học

Đề tài nghiên cứu được thực hiện vổi 3 mục dich
– Đánh giá hiên trang xừ lý nưóc rí rác hiện nay,
– Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý các chất hữu cơ khó/không phân hủy sinh hoc và các hop chất nitơ trong nước rì rác,